Sining Eskwela

Ang Alay Sining ay isang pangkulturang organisasyon na nagsusulong ng Pambansang Demokrasya. Mayroon kaming mga kolektibang pansining sa sining biswal, musika, malikhaing pagsulat at teatro’t sayaw na nagpapalaganap ng makabayan, siyentipiko at makamasang kultura; ito ay kaiba sa dominanteng kolonyal, burges at pyudal na kultura sa lipunang Pilipino.

Naniniwala ang aming organisasyon na walang sining para sa sining lamang at na ito ay may dalawang bahagi, ang porma at ang nilalaman. Naglulunsad ang Alay Sining ng mga palihan at mga pagsasanay upang mahubog at mapaghusay ang aming mga kasapi at ibang kabataan sa porma ng iba’t ibang larangan ng sining. Sa kabilang banda, pinag-aaralan ng aming organisasyon ang Pambansang Demokrasya at ang kulturang kaugnay nito na siyang nilalaman ng aming mga likhang sining.

Ang SINING ESKWELA ay isang paaralang dinisenyo upang matiyak na sistematiko, sustenido at komprehensibong napag-aaralan ang Pambansang Demokrasya at kultura ng aming mga kasapi at iba pang mag-aaral at kabataan sa loob at labas ng ating Unibersidad. Kaugnay nito, malugod naming inaanyayahan ang mga kabataan, mag-aaral, at mga kasapi at aplikante ng iba’t ibang organisasyon na mag-enroll sa Sining Eskwela. Narito ang isang liham kung saan nakalagay ang mga detalye kaugnay ng paaralan at mga enrollment sheets para dito na maaaring ipaabot sa mga opisyal at mga kasapi ng inyong organisasyon. Nasasabik kaming makipagtulungan sa inyo sa pagpapalaganap ng mga alternatibong pag-aaral sa hanay ng mga mapanuring kabataan at Iskolar ng Bayan.

Ang SINING ESKWELA

Ang Sining Eskwela ay isang Pambansa-Demokratikong paaralan ng Alay Sining na may diin sa pag-aaral ng kultura dagdag sa pag-aaral ng pangkalahatang kalagayan ng ating lipunan sa pulitika at ekonomiya. Ito ay pinangungunahan ng Komite sa Edukasyon at Pananaliksik ng Alay Sining. Ang paaralan ay bukas sa mga kasapi at di-kasapi ng Alay Sining. Ang pagpasok sa paaralan ay walang bayad, maliban kung nais mag-ambag sa paglilimbag ng mga kaugnay na babasahin.

Courses:

 1. Philippine Social Realities
 2. Special Mass Courses on Peasansts, Women, and Youth
 3. The Activist Course: An Introduction to Marxist-Leninist-Maoist Standpoint, Viewpoint, and Method
 4. State of Culture and the Arts
 5. Cultural Imperialism in the Philippines
 6. Mao Zedong’s Revolutionary Aesthetics and Its Influence on the Philippine Struggle
 7. Talks at the Yenan Forum on Literarture and Art
 8. The Need for a Cultural Revolution
 9. The Tasks of the Second Propaganda Movement
 10. On the Tasks of Cadres in the Cultural Field
 11. Literature and Commitment
 12. Youth on the March
 13. Tasks and Prospects of the Filipino Youth

Ang Oryentasyon ng Alay Sining na itinuturo sa mga bagong kasapi ng aming organisasyon ay nagsisilbing panimulang kurso ng Sining Eskwela; ito ay maari ring kunin ng mga hindi kasapi ng Alay Sining at tumatagal ng isang oras. Ang ilan sa mga kurso sa Sining Eskwela, tulad ng Philippine Social Realities at State of Culture and the Arts, ay regular na inilulunsad tuwing Sabado at Lunes. Mayroon ding mungkahing pagkakasunod-sunod ng pagkuha ng mga kurso; halimbawa prerequisite ang Philippine Social Realities ng Special Mass Courses at ng The Activist Course.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Joker sa 09061697499.

Ang ilan sa mga kurso sa Sining Eskwela ay maaari ring makuha sa Monico Atienza Alternative Studies Festival. Bisitahin ang link para sa detalye.

Advertisements